Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Юрисконсулт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. София

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА - Юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на ТД „Държавен резерв“ София.

П Р О Т О К О Л № 4
Днес 14.05.2020 г., в гр. София се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № РД-09-31/22.04.2020 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, за класиране на кандидатите в конкурса за длъжността длъжността – „Юрисконсулт“ в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на ТД „Държавен резерв“ София.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

Комисията започна работа в 14,00 часа в пълен състав.

За провеждане на интервю за длъжността - „Юрисконсулт“ в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв“ София, се явиха допуснатите кандидати:

1.Симона Цветанова Цветанова

Комисията проведе интервюто с допуснатия кандидат, като бяха задавани въпроси предварително определени с Протокол № 2/14.05.2020 г. Отговорите на кандидата за длъжността бяха оценени от членовете на комисията индивидуално, като оценките са нанесени във формуляри /Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл/ - неразделна част от настоящия протокол.

Комисията нанесе оценките от интервюто на допуснатия кандидат във формуляра за окончателните резултати на кандидата - Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл към настоящия протокол, изчисли общия резултат по реда на чл. 33 от НПКПМДСл и извърши следното класиране:

1.Симона Цветанова Цветанова