Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Милена Рангелова Кръстева
2.Димитрина Георгиева Стойчева


До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Лидия Петрова Антова - Документите за участие в конкурса не са подадени съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДСл и т. 5.3. от Обявлението (документите се подават лично, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно) или са подписани от кандидата с електронен подпис;
2.Ачко Паноски - На основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл, чл.17 и чл.20, ал.2, т.1 от НПКПМДСл. Документите за участие в конкурса не са подадени съгласно т. 5.3. от Обявлението (документите се подават лично, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно) или са подписани от кандидата с електронен подпис.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 12.05.2020 година в 10.30 часа, в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114 за решаване на теста, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.

Продължителност за решаване на теста - 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки - 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.

Успешно издържалите интервюто са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.
На 12.05.2020 г. в 12.00 часа ще бъде обявен списък с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва, да се яват на интервю на 12.05.2020 г. в 12.30 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:
1.Закон за счетоводството.
2.Закон за ДДС и правилник
3.Закон за обществените поръчки.
4.Закон за държавните резерви и военновременните запаси
5.Закон за защита на класифицираната информация
6.Вътрешни нормативни актове на ДА ДРВВЗ.