Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в сектор СБ „Силистра“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Младши експерт в сектор СБ „Силистра“ към отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Николинка Атанасова Петрова
2.Иванка Ангелова Лакерова

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 14.08.2019 г. в 11.30 часа, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” Варна, ул. „София“ №28, етаж 3- за решаване на тест, който на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки, или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите теста са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.
На 14.08.2019 г. в 12.15 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста на информационното табло в административната сграда на „Държавен резерв” Варна, ул. „София“ №28, етаж 3.
ІОценените с оценка не по - ниска от 80 точки кандидати, трябва да се явят на интервю на 14.08.2019 г. в 13.00 часа в административната сграда на ТД „Държавен резерв” Варна, ул. „София“ №28, етаж 3.