Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Директор в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв“ - гр. София

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Директор в административно звено: Териториална дирекция „Държавен резерв“ - гр. София

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Димитър Станимиров Димитров
2.Мирела Георгиева Петкова

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да представят до 28.05.2020 година до 16.30 часа, в сградата на Държавната агенция „ДРВВЗ”, в деловодството писмена концепция на тема ,,Оптимизиране на условията за административното управление, развитие на Териториалната дирекция и подобряване на технологията за съхраняване на държавни резерви и военновременни запаси”.
Критериите за преценка на представените концепции в конкурсната процедура да бъдат следните:
- Въведение с ясно и прецизно формулирани цели, измерителни показатели за напредък;
- Силни и слаби страни;
- Обосновка на необходими управленски действия и очакваните резултати;
- Стратегически решения по основните елементи;
- Вариантност на решенията;
- Ресурсна осигуреност на стратегическите решения;
- Умения за представяне и защита на концепцията.

На 04.06.2020 г. след 14.00 часа на интернет страницата на ДА ДРВВЗ и на информационното табло във фоайето на партерния етаж в сградата на ДА ДРВВЗ ще бъдат обявени резултатите от оценките на представените концепции.
Кандидатите, чиито концепции са преценени като отговарящи на изискванията и оценени с оценка не по-ниска от „4”, се допускат до защита на концепцията. Резултатите от защитата на концепцията на допуснатите до конкурс кандидати ще се умножават по коефициент 4, а оценяването на кандидатите на интервюто - с коефициент 5.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за деня и часа на защитата на концепцията.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за конкурса са:

1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси
2.Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
3.Закон за защита на класифицираната информация
4.Закон за държавния служител
5.Устройствен правилник на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси“
6.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси
7.Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси