Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт- сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при ДА ДРВВЗ гр. София

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: сектор „Контрол върху държавните резерви и военновременните запаси“, към отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“ при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Иван Георгиев Петров
2.Мирослава Веселинова Матеева

До конкурса не се допускат следните кандидати:
1.Веселка Георгиева Баева - Не притежава необходимия професионален опит в областите, свързани с функциите на длъжността посочени в длъжностната характеристика;
2.Максим Найденов Бормечков - Не притежава необходимия професионален опит в областите, свързани с функциите на длъжността посочени в длъжностната характеристика;
3.Вержиния Олегова Ангелова - Не притежава необходимия професионален опит в областите, свързани с функциите на длъжността посочени в длъжностната характеристика;
4.Мая Василева Александрова- Бакалова - Не притежава необходимия професионален опит в областите, свързани с функциите на длъжността посочени в длъжностната характеристика.

Допуснатите кандидати следва да се явят на 28.04.2020 година в 10.30 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114 за решаване на теста, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста - 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки - 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите интервюто са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.
На 28.04.2020 г. в 12.00 часа ще бъде обявен списък с резултатите от теста.
Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва, да се яват на интервю на 28.04.2020 г. в 12.00 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв" София, ул. „Алдомировска” № 114.