Крайно класиране на кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Финансови дейности и правно обслужване“, на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ“ СОФИЯ ПРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“

Въз основа на протокол от 12.05.2020 г. от проведения конкурс длъжността главен експерт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване“ на ТД „Държавен резерв“ София при ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, комисията класира на първо място следния кандидат:

1.Димитрина Георгиева Стойчева, получила окончателен резултат – 42.30 точки.