Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен вътрешен одитор в административно звено: "Звено за вътрешен одит" при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Държавен вътрешен одитор в административно звено: "Звено за вътрешен одит" при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Николай Недков Тодоров
2.Светослав Валериев Митков
3.Вълчо Стоев Михов
4.Александър Димитров Иванов

До конкурса не се допускат следните кандидати:
1.Николай Валентинов Маринов - Не е представил придобит сертификат по чл. 19, ал. 2, т. 4 или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор. Не притежава необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика

Допуснатите кандидати следва да се явят на 21.05.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Държавна агенция ДРВВЗ на третия етаж в заседателната зала за решаване на теста, който на основание чл. 36, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Тестът ще съдържа 20 въпроса. Продължителност за решаване на теста е 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100, което се определя, като оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки, което се определя, като оценка 4.00.
Комисията взе решение минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто – минимум оценка 4,00.
Резултатите от теста на допуснатите до интервю кандидати ще се умножават по коефициент 4, а резултатите от оценяването на кандидатите на интервюто – с коефициент 5.

На 21.05.2020 г. в 13:30 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 21.05.2020 г. в 14:30 часа в сградата на Държавна агенция ДРВВЗ на третия етаж в заседателната зала.
ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЪРЖАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
Нормативен акт и източник
1.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ - Интернет страницата на ДА ДРВВЗ
2.Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит- ИВОБ
3.Закон за вътрешния одит в публичния сектор - АПИС
4.Закон за финансовото управление и контрол - АПИС
5.Закон за публичните финанси - АПИС
6.Закон за защита на класифицираната информация - АПИС
7.Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор - АПИС
8.Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация - АПИС
9.Етичен кодекс на вътрешните одитори - Интернет страницата на Министерството на финансите (ИСФУКВО)
10.Наръчник за вътрешен одит в публичния сектор - ИСФУКВО
11.Методически насоки по елементи на финансовото управление и контрол - ИСФУКВО
12.Указания за управление на риска в организациите от публичния сектор - ИСФУКВО
13.Указания за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор ИСФУКВО
14.Указания за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор - ИСФУКВО
15.Указания за осъществяване на управленската отговорност в организациите от публичния сектор - ИСФУКВО
16.Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България 2018 г.-2020 г. - ИСФУКВО

Документи
Протокол 28-05-2020 17:18:49 Изтеглете файл