Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Главен експерт в административно звено: отдел „Горива и масла” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1. Антон Димитров Димитров
2. Минко Петров Петров

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1. Мартина Илиянова Филипова - не притежава необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика
2. Александрия Николаева Евтимова - не притежава необходимия професионален опит в области, свързани с функциите на длъжността, посочени в длъжностната характеристика

Посочените кандидати трябва да се явят на тест 18.09.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Държавна агенция ДРВВЗ в заседателната зала за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.

Продължителност за решаване на теста – 30 минути.

Всеки верен отговор носи 5 точки. 

Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.

Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.

Успешно издържалите теста са тези кандидати получили средна оценка минимум 4,00

На 18.09.2019 г. в 11:15 часа  ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

 

Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на  интервю на 18.09.2019 г. в 11:30 часа  

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за конкурса са:

1. Закон за държавните резерви и военновременните запаси; 

2. Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси;

3. Закон за запасите от нефт и нефтопродукти;

4. Наредба № 1 от 01.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запасите по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

5. Закон за защита на класифицираната информация;

6. Закон за държавния служител;

7. Закон за администрацията;

8. Устройствен правилник на ДА ДРВВЗ.