Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор на складова база Горни Дъбник, в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник сектор на складова база Горни Дъбник, в административно звено: ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, в отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Деян Георгиев Йоцов

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 17.07.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв”гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 192, ет. 3, за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите теста кандидати са тези, получили средна оценка минимум 4.00.
На 17.07.2019 г. в 14:00 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.
Оцененият с оценка не по-ниска от 80 точки кандидат трябва да се яви на интервю на 17.07.2019 г. от 14:30 часа.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:

1.Закон за държавния служител
2.Закон за защита на класифицираната информация
3.Устройствен правилник на Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
4.Закон за държавните резерви и военновременните запаси
5.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси /НУРОДДРВВЗ/