Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник отдел в административно звено: отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник отдел
в административно звено: отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” на ТД „Държавен резерв” гр. Велико Търново

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Николай Благоев Донков
2.Милен Славчев Славчев
3.Атанас Илиев Николаев
4.Ивайло Георгиев Петров

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Йорданка Красимирова Георгиева - чл.20,ал.2 от НПКДСл- предоставените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността
(няма изискуемия професионален опит)

Допуснатите кандидати следва да се явят на 20.08.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Териториална дирекция „Държавен резерв” Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 86 на пети етаж в стая № 502 за решаване на тест, който на основание чл. 27, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалият теста кандидат е този получил средна оценка минимум 4.00.
На 20.08.2019 г. в 13:45 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по-ниска от 4.00 кандидати трябва да се явят на интервю на 20.08.2019 г. от 14:00 часа.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса:
1.Закон за държавните резерви и военновременни запаси /ЗДРВВЗ/;
2.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременни запаси /НУРОДДРВВЗ/;
3.Наредба за условията и реда за продажба на държавните резерви и военновременни запаси /НУРПДРВВЗ/
4.Устройствен правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” /УПДАДРВВЗ/
5.Закон за държавния служител /ЗДСл/;
6.Закон за запаси от нефт и нефтопродукти /ЗЗНН/;
7.Наредба №1 от 01.08.2013г. за условията и реда за съхраняване на запаси по закона за запасите от нефт и нефтопродукти
8.Наредба №1 от 28.07.2014г. за проверките, извършвани от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
9.Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията реда и начина за техния контрол
10.Закон за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/;
11.Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/;
12.Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.