Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор сектор „Складова база Ботевград“ в отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор
сектор „Складова база Ботевград“ в отдел “Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Еней Панов Тишов

До конкурса не се допускат следните кандидати:

1.Мариета Илиева Димитрова - представените документи не удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Допуснатите кандидати следва да се явят на 10.07.2019 година в 11.00 часа, в Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114 за решаване на теста.
На основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители тестът включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста - 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки - 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите интервюто са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.

На 10.07.2019г. в 12.00 часа ще бъде обявен списък с резултатите от теста.
Оценените с оценка не по-ниска от 80 точки кандидати трябва да се яват на интервю на 10.07.2019г. в 12.15 часа в Териториална дирекция „Държавен резерв” София, ул. „Алдомировска” № 114.