Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор СБ „Шумен и Търговище“ в отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Началник на сектор СБ „Шумен и Търговище“ в отдел УСБКРЗ при ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ВАРНА

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Боряна Петрова Тонева
2.Румен Пенчев Стефанов
3.Божена Валентинова Божанова

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 09.07.2019г. в 12.00 часа, в административната сграда на СБ „Шумен и Търговище“, гр. Търговище, кв. Калково към ТД „Държавен резерв” Варна- за решаване на тест, който на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията (Закон за държавния служител, закон за държавните резерви, устройствен правилник на ДА ДРВВЗ, наредба за условията и реда за организиране на дейността по държавните резерви и военновременните запаси и други нормативни източници, свързани с изискванията за длъжността) и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки, или 80 точки - оценка 4.00.
Успешно издържалите теста са тези кандидати, получили средна оценка минимум 4,00.
На 09.07.2019г. в 12.45 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста на информационното табло в административната сграда на СБ „Шумен и Търговище“, гр. Търговище, кв. Калково към ТД „Държавен резерв” Варна.
Оценените с оценка не по - ниска от 80 точки кандидати, трябва да се явят на интервю на 09.07.2019г. в 13.00 часа в административната сграда на СБ „Шумен и Търговище“, гр. Търговище, кв. Калково към ТД „Държавен резерв” Варна.