Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността - Старши експерт в административно звено: „МАРКЕТИНГ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ“

Допуснати до конкурса кандидати са:

1.Анчо Сашев Тодоров

До конкурса не се допускат следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Допуснатите кандидати следва да се явят на 10.07.2019 година в 10.30 часа, в сградата на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в залата на ет. 3 за решаване на теста, който на основание чл. 27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
Продължителност за решаване на теста – 30 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 - оценка 5.00.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 80 на сто от максималния брой точки или 80 точки - оценка 4.00.
На 10.7.2019г. в 11:15 часа ще бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Оценените с оценка не по – ниска от 80 точки кандидати трябва да се явят на интервю на 10.07.2019г. от 11:30 часа в сградата на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за конкурса са:

1.Закон за държавните резерви и военновременните запаси;
2.Закон за обществените поръчки;
3.Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки;
4.Устройствен правилник на Държавна агенция ,,Държавен резерв и военновременни запаси“;
5.Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.