Ред зa достъп до публичните регистри, съхранявани от ДA ДPBBЗ

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" води и съхранява следните публични регистри:

- Регистър нa задължените лицa да създават, съхраняват, обновяват и възстановяват със свои средства и за своя сметка запаси за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти

- Регистър на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

Посочените регистри могат да бъдат достъпени тук