Ред и условия за повторно използване на информация

Всеки гражданин на Република България, чужденците, лицата без гражданство и всички юридически лица имат право на повторно използване на информация от обществения сектор.

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор, в това число и от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (чл. 3, ал. 4 от ЗДОИ).

Повторно използване на информация от обществения сектор е използването ѝ за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“: [email protected] или на портала за отворени данни, поддържан от Министерство на електронното управление.

Ръководителят на организацията от обществения сектор или определено от него лице разглежда искането в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето ѝ, срокът за разглеждане може да бъде удължен до 14 дни. В този случай, на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Условията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са уредени в чл. 41а от ЗДОИ.

Информацията от обществения сектор, която не се предоставя за повторно използване, е посочена в чл. 41б от ЗДОИ.