Информация, предоставена повече от три пъти

Към момента в ДА ДРВВЗ няма информация, предоставена повече от три пъти.