Административни услуги (ИИСДА - Адм. регистър)

Общи административни услуги

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

Специфични административни услуги/режими

 427 Заличаване регистрацията на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

 595 Издаване на писмено съгласие на икономически оператор или централна структура за управление на запасите на друга държава-членка на Европейския съюз, изразила желание да съхранява запаси на територията на Република България

 1281 Издаване на разрешение за поддържане на количества запаси за извънредни ситуации чрез замяна от вид във вид

 1282 Издаване на разрешение на задължените лица за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава-членка на Европейския съюз

 1430 Издаване на дубликат на удостоверение за вписване на склад в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

 1512 Регистрация на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

 1749 Промяна на данните, вписани в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти

 1750 Предоставяне на бланки на складови записи на съхранителите на запаси от нефт и нефтопродукти