Административни услуги

Документи
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, които се дават по силата на нормативен акт, или които са свързани с издаването на административен акт или с извършване на друга административна услуга 09-08-2017 15:30:00 Изтеглете файл
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2) 09-08-2017 15:25:00 Изтеглете файл
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) 09-08-2017 15:24:00 Изтеглете файл
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ 09-08-2017 15:23:00 Изтеглете файл
Предоставяне на достъп до обществена информация 09-08-2017 15:22:00 Изтеглете файл
Издаване на разрешение за поддържане на количества запаси за извънредни ситуации чрез замяна от вид във вид 09-08-2017 15:20:00 Изтеглете файл
Регистрация на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 09-08-2017 15:19:00 Изтеглете файл
Заличаване регистрацията на складове за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 09-08-2017 15:17:00 Изтеглете файл
Промяна на данните, вписани в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 09-08-2017 15:15:00 Изтеглете файл
Издаване на дубликат на удостоверение за вписване на склад в регистъра на складовете за съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти 09-08-2017 15:14:00 Изтеглете файл
Предоставяне на бланки на складови записи на съхранителите на запаси от нефт и нефтопродукти 09-08-2017 15:12:00 Изтеглете файл
Издаване на разрешение на задължените лица за съхраняване на запаси за извънредни ситуации в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС) 09-08-2017 15:11:00 Изтеглете файл
Издаване на писмено съгласие на икономически оператор или централна структура за управление на запасите (ЦСУЗ) на друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), изразила желание да съхранява запаси на територията на Република България 09-08-2017 14:53:00 Изтеглете файл