Международно сътрудничество

Годишна координационна среща на организации, съхранители на нефт и нефтопродукти (ACOMES)

        Годишната координационна среща на организациите, съхранители на нефт и  нефтопродукти (The Annual Coordinating Meeting of Entity Stockholders (ACOMES)) e създадена с цел да се насърчат организациите, съхраняващи запаси, да се присъединят към групата, за да се разшири обсегът на дискусиите и обмяната на опит. Годишната координационна среща е форум за обсъждане на техническите, организационни и финансови аспекти на стратегическото управление на запасите (ежедневни дейности) и  се занимава с въпроси като например:  методи за съхранение, качество на горивата, финансиране на оперативните  разходи, процедури по изтегляне на запасите, законодателство. ACOMES има за цел насърчаване на сътрудничеството между националните агенции за управление на запасите,  улесняване на ad-hoc обмена  на информация и консултации между участниците по конкретни теми  и координация на многостранни технически проучвания. Срещите се провеждат при правилата на Chatham House, според които участниците могат свободно да използват получената по време на дискусиите информация, без да разкриват нито самоличността, нито професионалната и друга принадлежност на изказващите се.

        ACOMES не е правен субект, а неформална група за сътрудничество на експерти от организации от Европа, Азия и САЩ.

        ACOMES не се обвързва с политически въпроси, които са предмет на дейност на националните правителства и на Международната енергийна агенция (IEA).

        Участието в  ACOMES е ограничено до националните организации за управление на запасите. ACOMES има револвираща координация; така нареченият "председател" се променя на всеки няколко години. От 2011 г. ACOMES се координира от Националната агенция за петролните запаси (NORA) от Ирландия.

        ACOMES се провежда веднъж годишно, обикновено през септември. Годишната среща  на ACOMES се домакинства от една от участващите страни. Местоположението на срещата се променя всяка година.

        От 2008 г. Държавна агенция  „Държавен резерв и военновременни запаси” взема участие в Годишната координационна среща. През  септември 2013 година Република България и по-специално ДА ДРВВЗ беше домакин  на  ХХІV–та среща на ACOMES.

ACOMES