Международни фондове за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (IOPC Funds)

 

        Компенсациите за щети, причинени от замърсяване с нефт, превозван по море се определят съгласно международен режим, създаден под патронажа на Международната морска организация (IMO). Правната рамка на този режим първоначално се създава от Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт от 1969 г. (CLC'1969) и Международната конвенция от 1971 г. за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (1971 Fund Convention).
        На дипломатическа конференция, проведена под патронажа на IMO в гр. Лондон, Великобритания, през 1992 г. са приети два Протокола, изменящи двете конвенции. Конвенциите, известни под наименованията Международна конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт от 1992 г. (CLC' 1992) и Международна конвенция от 1992 за създаване на международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (1992 Fund Convention), влизат в сила на 30 май 1996г.
        Република България е ратифицирала двете Конвенции и от 18 ноември 2006 година страната ни е пълноправен член на Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (Фонд'92).
        Фонд’92, е международна междуправителствена организация, създадена с цел администриране на режима за компенсации. Седалището на Фонда се намира в гр. Лондон, Великобритания. Фонд’92 има общ секретариат с Фонд'71 и Supplementary Fund. Трите фонда са известни под наименованието Международни фондове за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (IOPC Funds).
        Задълженията към Фонд'92 са уредени в Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (ЗЗМФОЩПЗН), който въвежда в националното законодателство ангажиментите на страната, които произтичат от ратификацията на Конвенция Фонд'92. Отговорната институция за неговото прилагане е Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".
        В изпълнение на задълженията по ЗЗМФОЩПЗН, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” събира, обобщава и ежегодно представя на директора на Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт и на генералния секретар на Международната морска организация в сроковете и по начина, определени при условията и по реда на Конвенция Фонд'92, информация относно лицата, задължени да правят вноски във Фонд’92.
        Като пълноправен член на Фонд'92, Република България има задължението да участва в срещите на управителните тела на фонда. Страната присъства и на срещите на Фонд'71 и Supplementary Fund. Срещите на управителните тела на Международните фондове за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт обикновено се провеждат два пъти в годината.
        Експерти от ДА ”Държавен резерв и военновременни запаси” проучват и анализират текущите документи за всяка от срещите и изготвят позицията на Република България, която след одобрение то МВнР се представя от делегациите, представляващи страната на срещите на фонда.

        Информация относно документите по ЗЗПФОЩПЗН можете да откриете в рубриката: ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОНД ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИE ПРИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НЕФТ.