Европейски съюз

        С оглед членството на  Република България в Европейския съюз (ЕС), Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) изпълнява редица задачи, свързани със създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на  запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти, които имат два  основни аспекта – навременно изпълнение на поетите от държавата ангажименти и активно участие в процеса на вземане на решения при запазване на националния интерес. 

Координационна група за нефта и нефтопродуктите към  Генерална дирекция  „Енергетика” към Европейската комисия (ЕК)

        Координационната група за нефта и нефтопродуктите (Coordination Group for oil and petroleum products) е създадена съгласно чл. 17 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО и е правоприемник на Групата по доставките на нефт (Oil Supply Group) към ЕК, която e създадена с Директива 73/238/ЕИО относно мерките за намаляване на последиците от затрудненията при доставката на суров нефт и нефтопродукти. 

        Координационната група е консултативна група, която допринася за анализирането на положението и сигурността на снабдяването с нефт и нефтопродукти в Общността и има за цел координацията и прилагането на мерки в тази област.  Координационната група е съставена от представители на държавите-членки. Тя се председателства от Комисията, по чиято покана в работата на координационната група могат да участват представителни организации от съответния сектор.

        Редовните заседания се провеждат приблизително 3 пъти в годината, като при необходимост могат да бъдат свиквани и извънредни заседания.

        Европейска комисия › Енергетика › Петрол

English