Обява за инвестиционно намерение Водочерпене от съществуващ кладенец в ПИ 63427.317.27

Документи
Обява за инвестиционно намерение за: Водочерпене от съществуващ кладенец в ПИ 63427.317.27 по плана на гр. Русе, кв. Образцов чифлик, местност Гърков дол за противопожарни цели и измиване на площадки. 05-02-2021 11:46:26 Изтеглете файл