Административни услуги, предоставени от Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси в условията на коронавирус

Уважаеми потребители,

За административните услуги, предоставяни от страна на администрацията на ДА ДРВВЗ са предложени информационни карти, които са поместени на интернет страницата на Агенцията в рубриката „Административно обслужване”. Информация за предоставяните от Агенцията услуги, можете да откриете и в Административния регистър на адрес:

http://iisda.government.bg/adm_services/services/from_central_administrations?search=1&subSectionId=729

Във всяка информационна карта е посочена нормативната уредба въз основа на която се предоставя административната услуга; документите, които следва да бъдат представени; формите и каналите за заявяване; таксите за съответните услуги (в случай че е приложимо), включително нормативно установеният срок, в рамките на който се предоставя исканата услуга.

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Ето защо, Ви насърчаваме да използвате ел. поща за  административните услуги, за които това е допустимо.

Нека бъдем добронамерени и отговорни!