Интервю на Николай Боршуков във вестник "Монитор"

Николай Боршуков,
Председател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”:
Запаси за милиони липсват в “Кремиковци”
Освен 20 000 т въглища, от държавния резерв, съхраняван в комбината, са изчезнали тонове кокс и алуминий
Нейка КРЪСТЕВА

-  Г-н Боршуков, кога установихте, че липсват въглища от държавния запас, който се съхранява в “Кремиковци”?
- Използвам случая да направя едно уточнение във връзка с тиражираните през седмицата информации - Държавният резерв няма свои складове на територията на “Кремиковци”. Всички материали се съхраняват в складовете на комбината срещу заплащане. Предприятието е дългогодишен съхранител на държавни резерви и военновременни запаси. Ние извършваме планови периодични проверки, както и внезапни тематични проверки на външните съхранители. Когато се установят нарушения при съхранението или липси, незабавно се предприемат мерки за защита на държавния интерес ¬ налагат се глоби, завеждат се искови молби в съда и т. н. През пролетта на 2007 г. бе установена липсата на близо 20 000 т. коксуващи се въглища. Съставихме акт, издадох две наказателни постановления. С първото наложих глоба от 500 000 лв. Това е максималната санкция по Закона за държавния резерв и военновременните запаси. Комбинатът плати и близо 320 000 лева неустойки по договора за съхранение. След това получихме писмо, че въглищата са възстановени. Когато отново направихме проверка, се оказа, че въглищата пак ги няма.

-  От “Кремиковци” твърдят, че въглищата са на пристанището в Бургас.
- Може и да са в Донбас и в момента да се добиват, само че това не променя нещата. Какво прави всъщност “Кремиковци”? На пристанището в Бургас стоят примерно 80 000 т въглища. От комбината плащат за част от това количество, колкото им трябва, и то се доставя. Викат ни да видим, че въглищата са там, и после ги изгарят. Само че този фокус ние го знаем и изчакахме няколко дни. Установихме отново липсата и тогава санкционирах комбината повторно. Те поискаха да подпишем споразумение със срок за възстановяване на въглищата, но не спазиха срока. Тогава им казахме, че това може да стане само с обезпечение ¬ особен залог върху бързоликвидни стоки. Те не учредиха такъв залог. Опитаха се да ни размотават, оправдаваха се, че имали проблеми с БДЖ. Може да имат, само че аз съм длъжен да пазя държавния интерес. Тези запаси са за кризи, военно или извънредно положение. Никой не може да предвиди кога точно ще потрябват. Ако ги няма, отговарям аз, а не шефовете на “Кремиковци” или който и да било друг в държавата. Затова сме поискали от съда и възбрана върху имоти на „Кремиковци”. Правим всичко възможно за да защитим реално държавния интерес.

- Кое наложи тогава да търсите съдействието на ДАНС?
- Поради неспазването на сроковете, непредставянето на обезпеченията и сложната ситуация в “Кремиковци” през последните седмици бе предприета цялостна проверка на всички съхранявани в Кремиковци материали. Описах каква е ситуацията и поисках съдействие от ръководството на ДАНС за извършването на проверката. Все пак става въпрос за националната сигурност. Реагираха светкавично и аз използвам случая да им благодаря. МВР също се включи. Жандармерията и сега охранява складовете в комбината. Получи се много добра координация и взаимодействие между институциите, за да бъде защитен държавният интерес.

- Липсва ли и нещо друго освен въглищата?
- Да. До момента сме установили, че липсват тонове кокс и алуминий. Проверката продължава за всички стоки и материали на Държавния резерв, които се съхраняват в “Кремиковци”.

- Чуха се упреци, че в края на 2007 г. сте купили горива на доста висока цена и така сте ощетили държавата. Вярно ли е това?
- Не, не е вярно. Няма нито една сделка, осъществена от Държавния резерв, при която да не е бил спазен нормативно определения ред. Договорите за доставка на нефтопродукти, от края на декември миналата година, са сключени при строго спазване на определения в Закона за обществените поръчки ред - чрез процедура за възлагане на обществена поръчка. Поръчката за доставка на горива за нуждите на резерва бе обявена през февруари миналата година в предварителното обявление на електронните страници на Държавен вестник и на Европейската комисия. Преди да се сключи конкретната сделка, официална информация бе публикувана на сайта на Агенцията по обществените поръчки и на сайта на Държавния резерв. Начинът на обявяване на сделките за доставка е разписан подробно в Закона за обществените поръчки и осигурява достатъчно публичност и възможност на потенциалните кандидати да се подготвят и да вземат участие при желание от тяхна страна. Не разбирам в какво ни упрекват. Сега питат защо сме купили от “Лукойл”? Ами просто нямаше други кандидати. Нека да отидат на борсата и да се състезават. Ние не можем да влияем там. Част от закупените нефтопродукти са предназначени за попълване на норматива от задължителни запаси за 2007 г. по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. Друга част от нефтопродуктите са заделени за нуждите на Министерството на отбраната. Те са със специфични качествени показатели и не се предлагат стандартно на пазара. В цената на всичките закупени нефтопродукти са включени и средства за съхранение на горивата до приключване на ремонта на нашите бази, както и разходите за транспорт до тях. Всички закупени в края на миналата година горива са с качествени показатели, които стават задължителни от 1.01.2009 г. Те са с 5 пъти по-ниско съдържание на сяра от използваните в момента. Ако бяхме купили горива, каквито в момента се предлагат на пазара, то на есен трябваше отново да ги продадем и да вземем такива, които са с ниско съдържание на сяра. Това е безумно.

- Какъв е бюджетът на агенцията и какво планирате за тази година?
- За първи път от тази година агенцията е на нетно бюджетиране. От държавния бюджет са осигурени средства само за издръжка на администрацията и 53 млн. лв за попълването на задължителните запаси от горива. От реализацията на стоките и материалите, които са отпаднали от номенклатурните списъци или са над определените нормативи, ще попълваме държавните резерви. Ще трябва да осигурим и средства за ремонт на базите и за изграждане на нови. Знаете, че в резерва има много запаси с изтекъл срок на съхранение, а други са морално остарели и абсолютно ненужни и неизползваеми в съвременните условия. В тази връзка запасите, които могат да бъдат преработени, имат стойността на вторични суровини, а другите могат единствено да бъдат бракувани, като за някои от тях са необходими средства за утилизиране, тъй като създават опасност от производствени аварии или замърсяване на околната среда. Това е една непопулярна, но крайно наложителна мярка, защото тези материали са се пазили с години, като за тях продължават да се плащат средства от държавния бюджет за съхранението им. Всичко това трябва да бъде разчистено.

- Как точно става това разчистване?
- През миналата година правителството прие нови номенклатурни списъци и нормативи за тях. През тази година също ще бъдат актуализирани и редуцирани нормативите, в съответствие с реалните потребности от актуални за функционирането на икономиката и на армията, стоки . Всички отпаднали стоки и материали се продават чрез лицензираните стокови борси или чрез нормативно регламентирана тръжна процедура.

- Според Инфорадио 4000 тона желязо на Държавния резерв, които са били на съхранение в „ Котлостроене” АД, вече са собственост на частна фирма. Какъв е случаят?
- Металите са освободени без възстановяване като наднормативни от Съвета за държавните резерви и военновременните запаси. По закон аз издавам последваща заповед, с която разпореждам да се предприемат предвидените законови действия по реализацията на металите ¬ в случая продажба чрез стоковата борса. В страната има три лицензирани борси, които са независими юридически лица. Дейността им се контролира от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Държавният резерв работи и с трите борси и по никакъв начин не може да влияе върху провеждането на борсовите процедури. Организацията на борсата позволява на всеки един търговец, който има желание да участва в борсовата процедура, да наддава и в крайна сметка да придобие търгуваните стоки. След като някой е купил и заплатил дадена стока, нормално е да има право да я получи. В този случай аз съм длъжен да издам заповед за изтегляне на стоката от склада на съхранителя. По закон нямам право да изнасям по-подробна информация за сделките без съгласието на другата страна, но количествата метали от „ Котлостроене” АД са значително по-малки от цитираните по Инфорадио. Иска ми се отново да подчертая, че сделките се извършват в съответствие със законоустановения ред.

- Ваши експерти заминават за Украйна с министъра на земеделието. От ведомството на Нихат Кабил бе съобщено, че ще купувате хлебна пшеница оттам. Кое налага това?
- Ние внимателно следим както външните пазари, така и пазара на зърно в страната. Най-голямо влияние върху вътрешния пазар оказват страните от Черноморския регион - Украйна и Русия. Интересни са и пазарите в съседните страни - Румъния и Гърция. Но във всички случаи, когато бъде закупувано зърно за нуждите на Държавния резерв, ще се вземе предвид пазарната конюнктура в тези региони и ще бъде избран икономически най-изгодния за държавата вариант. Независимо от произхода на зърното или на горивата или други стоки, сделките ще се осъществяват на територията на България. Посещението в Украйна има единствено за цел да се установят реалните възможности и ценови нива за доставка на зърно от Украйна. Не се налага да купуваме зърно на всяка цена. Планираме през тази година да обновим около 40 000 т хлебна пшеница, но пак повтарям, няма да купуваме на всяка цена. В силозите имаме достатъчно пшеница с много високо качество.