Българска делегация, начело със заместник-председателя на ДА „ДРВВЗ” Чавдар Христозов ще вземе участие в сесиите на управителните тела на Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (FUND’92)

Българска делегация, начело със заместник-председателя на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” Чавдар Христозов
ще вземе участие в сесиите на управителните тела на  Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (FUND’92)

От 23 до 27 юни 2008 г., в Лондон ще се проведе сесия на управителните тела на Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт. Делегацията на Република България, водена от заместник-председателя на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” Чавдар Христозов ще вземе участие в 13-та извънредна сесия на Асамблеята на FUND’92, 41-та сесия на Изпълнителния комитет на FUND’92, 5-та среща на 4-та междусесийна работна група към FUND’92  и 2-та среща  на 5-та междусесийна работна група към FUND’92 – (HNS Focus Group). На срещата през месец март 2008 г. българската делегация представи позицията на страната ни във връзка с нетехническите мерки за поощряване на качествен превоз на нефт по море, както и  във връзка с преодоляване на пречките за влизането в сила на Конвенцията за транспорт по море на вредни и опасни вещества. Това са и част от темите, които предстои да бъдат обсъждани по време на форума. ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на Република България към Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (FUND’92).