Министерски съвет прие нови номенклатурни списъци на държавните резерви и кризисните запаси и нормативите за тях

С Решение № 263/22.04.2008 на Министерският съвет бяха приети  актуализираните номенклатурни списъци на държавните резерви, включително на кризисните запаси, нормативите за тях и разчет за необходимите финансови средства.
С приемането на новите номенклатурни списъци и нормативите за държавни резерви, включително на кризисни запаси, са определени видовете и количествата суровини и материали, които се заделят, съхраняват и обновяват като държавни резерви и кризисни запаси, съобразно социално-икономическите реалности и потребностите на населението на Република България, и в съответствие с отчетеното потребление в страната.
Предложените нормативи в дни, за всяка една от позициите – материали, са съобразени с оптимално необходимите количества запаси, достатъчни за производство и подпомагане на дейности по преодоляване на аварии, кризи или други извънредни ситуации.