Прес съобщение във връзка с кризата за природен газ в страната и съхраняваните в агенциятазапаси от котелно гориво - мазут

Във връзка с газовата криза от последните дни, отправяните запитвания и зачестилите публикации в медиите за ролята на държавния резерв, състоянието на резервите и запасите от горива и възможността от тяхното използване при създалата се ситуация, Държавна агенция „ Държавен резерв и военновременни запаси” дава следните разяснения:
Видовете и количествата горива, съхранявани от Агенцията са нормативно определени със Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. Те включват горива, масла,  и задължителни запаси от нефт и нефтопродукти.
Република България, респективно ДА „ДРВВЗ” няма задължение да създава задължителни запаси от природен газ нито съгласно националното законодателство, нито съгласно Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.  
Освобождаване на държавните резерви, военновременните и задължителните запаси се налага при затруднени доставки или недостиг на съответния вид съхранявано от Агенцията гориво. В конкретния случай, няма криза или затруднения с доставките на нито едно от съхраняваните от ДА „ДРВВЗ” горива, включително и с котелно гориво, което да налага освобождаване за ползване на държавни резерви или задължителни запаси от него.
 
Избора на гориво, както и осигуряването на резерви от него в количество, което да гарантира надеждно производство е изцяло задължение на производителите на електрическа и топлинна енергия съгласно изискванията на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката.