Комисията за борба с корупцията оцени положително предприетите мерки от ръководството на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”за преодоляване на корупционните условия в агенцията

Председателят на ДА „ДРВВЗ” Николай Боршуков представи пред парламентарната комисия за борба с корупцията информация за предприетите мерки и постигнатите резултати по преодоляване на факторите, формиращи корупционни условия и за превенция на корупцията в агенцията през периода юли 2007 г. – март 2008 г.
Комисията, след като се запозна с представените факти и материали, оцени положително предприетите мерки от ръководството на ДА „ДРВВЗ” и реши, че към момента отпада необходимостта от допълнителен парламентарен контрол върху дейността на агенцията.
От публикуваната днес (11.04.2008 г.) стенограма от заседанието става ясно, че решенията на комисията са приети единодушно.