През първите три месеца на годината ДА „ДРВВЗ” е извършила 249 проверки във външни съхранители и в собствени складови бази

През първото тримесечие на 2008 г. ДА „ДРВВЗ” е извършила:
• 225 проверки на външни съхранители на държавни резерви и военновременни запаси;
• 11 - в собствени складови бази;
• 58 инвентаризации, от които 41 - във външни съхранители.
В резултат на извършените проверки и инвентаризации по ЗДРВВЗ, са констатирани нарушения, за които са:
• съставени 18 акта за установяване на административно нарушение;
• издадени 7 наказателни постановления.
Санкциите са наложени за нарушения при съхранението на държавни резерви и военновременни запаси.
Извършени са и 13 проверки по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, при които не са констатирани нарушения при създаването и съхраняването на задължителните запаси.
През същия период в агенцията са образувани 5 дисциплинарни производства, от които 1 е приключило с дисциплинарно уволнение. Дисциплинарните производства са образувани за нарушения по управлението и разпореждането с държавни резерви, военновременни и задължителни запаси.
В агенцията не са установени случаи на конфликт на интереси.