България е изпълнила на 100% задълженията си за 2007 г. към Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт

България е сред страните-членки, които са изпълнили на 100% задълженията си за 2007 г. към Международния фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт (FUND’92).
ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” координира дейностите по изпълнение на задълженията към фонда - представяне на годишен доклад за количествата облагаем нефт, получен на територията на страната и изплащане на годишните вноски.
На редовната сесия на управителните тела на Международните фондове за обезщетение при щети от замърсяване с нефт, която се проведе от 11 до 14 март 2008 г. в Монако, българска експертна делегация представи позицията на страната ни във връзка с преодоляване на пречките за ратифицирането и влизането в сила на Конвенцията за транспорт по море на вредни и опасни вещества (HNS-конвенцията).
Тя е изготвена съвместно от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси” и ИА „Морска администрация”.
В процес на изработване е проект на Протокол към Конвенцията, в който ще бъдат отразени позиции на всички страни, участвали в дебатите по време на форума и който следва да бъде одобрен на юнската сесия на управителните тела на Международните фондове за обезщетение при щети от замърсяване с нефт. След одобряването му, документът ще бъде представен за обсъждане и утвърждаване от Правния комитет на Международната морска организация.