Информация и образци на документи по ЗЗМФОЩПЗН

Документи
Report on receipts of contributing oil 05-01-2018 13:57:30 Изтеглете файл
Форма за доклад за количествата облагаем нефт 05-01-2018 12:15:00 Изтеглете файл
Списък на облагаемия и необлагаемия нефт 25-07-2014 15:40:00 Изтеглете файл
Международна конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт, 1992 г. 25-07-2014 15:38:00 Изтеглете файл