Вътрешен одит

Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осъществява дейността по вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Звено "Вътрешен одит" е създадено с изменение на Устройствения правилник на ДА ДРВВЗ с Постановление на Министерския съвет № 124 от 02.06.2006 г. (обн. ДВ бр. 48 от 2006 г.), считано от 01.05.2006 г., след влизане в сила на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Основната цел на звеното е да осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в ДА ДРВВЗ, включително на териториалните дирекции „Държавен резерв”.

Звено "Вътрешен одит":

- планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, Стандартите за вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

- изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с председателя на агенцията;

- изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;

- дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

- оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на агенцията;

- проверява и оценява: съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;

- консултира председателя и останалото ръководство на агенцията по тяхно искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

- докладва и обсъжда с председателя и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от извършените одитни ангажименти и представя одитни доклади;

- дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;

- изготвя и представя на председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит, в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

- осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.

English