Инспекторат

Инспекторатът е самостоятелно звено в структурата на агенцията, пряко подчинено на председателя.

Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на председателя върху дейността на агенцията и при провеждане на държавната политика при управлението на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

Инспекторатът:

- Анализира ефективността на дейността на администрацията.
- Извършва планови проверки по утвърден от председателя годишен план, както и други проверки, възложени му от него.
- Проверява спазването на вътрешните правила за организацията на работата в администрацията.
- Проверява точното и законосъобразното изпълнение на нарежданията на председателя на агенцията.
- Извършва проверки с оглед откриване, предотвратяване и отстраняване на нарушения, свързани с дейността на агенцията.
- Разглежда и извършва проверки по постъпили молби, жалби, сигнали, предложения, включително срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията, подготвя отговори и предлага съответни мерки.
- Разглежда постъпили сигнали за конфликт на интереси и извършва проверки за наличие на корупционни прояви в администрацията.
- Контролира спазването на указания, препоръки и предписания, дадени от компетентните органи при извършени проверки и ревизии.
- Може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
- Извършва проверки в складови бази и други обекти на агенцията и на външни съхранители относно съхраняването и опазването на държавните резерви и военновременните запаси, както и на дълготрайните материални активи - собственост на агенцията.
- Осъществява контрол по изпълнението на задълженията на производителите и вносителите на нефтопродукти и на съхранителите на нефт и нефтопродукти по създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителните запаси по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.
- Предлага на председателя санкционирането на длъжностни лица за допуснати пропуски или нарушения.
- Предлага на председателя да сезира компетентните органи при наличие на данни за извършени престъпления.
- Участва в разработването на вътрешните актове, регламентиращи организацията на дейността на агенцията.
- Осъществява и други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативен акт или възложени му от председателя.
- Инспекторатът изготвя ежегоден отчет, съдържащ информация за резултатите от извършваната от него контролна дейност, както и за характерните нарушения на финансовата и друга дисциплина, като анализира причините и условията за нарушенията и предлага мерки за отстраняването им.

English