Инспекторат

Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на ДА ДРВВЗ и осъществява административен контрол върху дейността на агенцията съгласно вътрешни правила, стратегически и годишни планове, утвърдени от председателя. Извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в агенцията въз основа на заповед на председателя.

 Дейността на инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

- предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на агенцията;

- независима и обективна оценка на дейността на агенцията;

- подобряване работата на агенцията.

 Инспекторатът:

- прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

- извършва анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията;

- събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

- следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

- може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

- извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

- изготвя и предоставя информация и документи на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и - за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

- осъществява контрол и извършва проверки по ЗПКОНПИ;- съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

- изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

- прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

- осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от председателя;

- отчита ежегодно дейността си пред председателя на агенцията и пред Главния инспекторат към Министерския съвет.

English