СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

3-2019 Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Услуги за извършване на независим количествен и качествен стоков контрол на държавни резерви (ДР), военновременни запаси (ВВЗ), запаси за извънредни ситуации (ЗИС) и целеви запаси (ЦЗ) в бази и складове, предоставени за управление на ДА ДРВВЗ, външни съхранители по смисъла на ЗДРВВЗ и съхранители по смисъла на ЗЗНН”