15-2019 Услуги по абонаментно сервизно поддържане на пожароизвестителна система, намираща се в СБ Долна махала при ТД „Държавен резерв“ гр. Пловдив, за срок от 1 година

Документи за участие

Документи
Обява 30-07-2019 14:34:39 Изтеглете файл
Техническа спецификация 30-07-2019 14:36:37 Изтеглете файл
Проект на Договор 30-07-2019 14:37:07 Изтеглете файл
Проект на Споразумение 30-07-2019 14:37:39 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 30-07-2019 14:38:08 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 2 30-07-2019 14:38:47 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3 30-07-2019 14:39:18 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец № 4 30-07-2019 14:39:55 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП -Образец № 5 30-07-2019 14:40:29 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите -Образец № 6 30-07-2019 14:40:57 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на третите лица Образец № 7 30-07-2019 14:41:26 Изтеглете файл
Декларация за специфични национални основания - Образец № 8 30-07-2019 14:41:56 Изтеглете файл
Декларация за съответствие с критерии за подбор - Образец № 9 30-07-2019 14:42:22 Изтеглете файл
Техническо предложение- Образец № 10 30-07-2019 14:42:49 Изтеглете файл
Ценово предложение ПИС - Образец № 11 30-07-2019 14:43:26 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 13-08-2019 10:51:03 Изтеглете файл