СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

6-2019 Ремонт на водна кула и покриви на сгради, собственост на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, открива възлагането на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на водна кула и покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.