СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

4-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД ДР – гр.Варна за срок от 1 (една) година

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, чрез ТД „Държавен резерв“ гр. Варна, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, обявява обществена поръчка,чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр.Варна за срок от 1 (една) година.“