9-2019 Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен

Документи за участие

Документи
Обява 07-06-2019 13:54:12 Изтеглете файл
Техническа спецификация 07-06-2019 13:59:58 Изтеглете файл
Проект на договор 07-06-2019 14:00:40 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 07-06-2019 14:01:23 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 2 07-06-2019 14:02:29 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3 07-06-2019 14:03:16 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец № 4 07-06-2019 14:03:50 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5 07-06-2019 14:04:15 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите -Образец № 6 07-06-2019 14:04:45 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на третите лица - Образец № 7 07-06-2019 14:05:23 Изтеглете файл
Декларация за специфични национални основания - Образец № 8 07-06-2019 14:05:55 Изтеглете файл
Декларация за съответствие с критерии за подбор - Образец № 9 07-06-2019 14:06:30 Изтеглете файл
Техническо предложения - Образец № 10 07-06-2019 14:07:01 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 11 07-06-2019 14:08:07 Изтеглете файл