СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

7-2019 Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, открива възлагането на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна“.