8-2019 Доставка на акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Документи за участие

Документи
Обява 04-06-2019 16:10:11 Изтеглете файл
Техническа спецификация - Приложение №1 04-06-2019 16:11:00 Изтеглете файл
Проект на договор - Приложение № 2 04-06-2019 16:11:31 Изтеглете файл
Образец № 1 - Опис на представените документи 04-06-2019 16:12:07 Изтеглете файл
Образец № 2 - Представяне на участника 04-06-2019 16:12:44 Изтеглете файл
Образец № 3 - Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП 04-06-2019 16:13:19 Изтеглете файл
Образец № 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП 04-06-2019 16:14:57 Изтеглете файл
Образец № 5 - Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП 04-06-2019 16:16:01 Изтеглете файл
Образец № 6 - Декларация за съгласие от подизпълнителите 04-06-2019 16:16:34 Изтеглете файл
Образец № 7 - Декларация за съгласие на третите лица 04-06-2019 16:17:27 Изтеглете файл
Образец № 8 - Декларация за специфични национални основания 04-06-2019 16:18:01 Изтеглете файл
Образец № 9 - Декларация за съответствие с критерии за подбор 04-06-2019 16:18:52 Изтеглете файл
Образец № 10 - Техническо предложение 04-06-2019 16:19:26 Изтеглете файл
Образец № 11 - Ценово предложение 04-06-2019 16:20:13 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 18-06-2019 09:47:40 Изтеглете файл