17-2019 Абонаментна поддръжка и обслужване на пожароизвестителните системи, монтирани в складовите бази към ТД "Държавен резерв", гр. Плевен

Документи за участие

Документи
Обява 08-08-2019 15:10:12 Изтеглете файл
Техническа специфискация 08-08-2019 15:10:47 Изтеглете файл
Проект на договор 08-08-2019 15:12:03 Изтеглете файл
Споразумение ЗЗБУТ 08-08-2019 15:12:33 Изтеглете файл
Опис на представените документи - Образец № 1 08-08-2019 15:12:59 Изтеглете файл
Представяне на участника - Образец № 2 08-08-2019 15:13:29 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3 08-08-2019 15:13:59 Изтеглете файл
Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец № 4 08-08-2019 15:14:24 Изтеглете файл
Декларация по чл. 65, ал.1 и чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5 08-08-2019 15:14:50 Изтеглете файл
Декларация за съгласие от подизпълнителите -Образец № 6 08-08-2019 15:15:17 Изтеглете файл
Декларация за съгласие на третите лица - Образец № 7 08-08-2019 15:15:46 Изтеглете файл
Декларация за специфични национални основания - Образец № 8 08-08-2019 15:16:12 Изтеглете файл
Декларация за съответствие с критерии за подбор - Образец № 9 08-08-2019 15:16:46 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 10 08-08-2019 15:17:19 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 11 08-08-2019 15:17:47 Изтеглете файл
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 20-08-2019 14:09:28 Изтеглете файл