СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВИ / ПОКАНИ ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

5-2019 Покана Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обект Резервоар 02, находящ се в ПБ Сливен към ТДДР Бургас при ДА ДРВВЗ

Покана за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 191, ал. I, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ,,Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обект Резервоар 02, находящ се в ПБ Сливен към ТДДР   Бургас при ДА ДРВВЗ"