ПРОЦЕДУРИ

П3-ПС-2017 Ремонт на резервоар № 102 находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР гр Бургас

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки оповестява откриване на процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка  с предмет: "Ремонт на резервоар № 102 находящ се в ПБ Сливен към ТД ДР гр Бургас"