ПРОЦЕДУРИ

П6-2018 Доставка на минерални масла

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на минерални масла.

Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на стоковите борси.

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано и на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).