П2-2018 Осигуряване на денонощна охрана на обектите и на имуществото, собственост на Агенцията

Документи за участие

Документи
Списък на представените документи - Образец № 1 13-02-2018 11:09:21 Изтеглете файл
Заявление за участие - Приложение № 1а 13-02-2018 11:08:00 Изтеглете файл
Данни ЕИК - Образец № 2 13-02-2018 11:07:31 Изтеглете файл
Декларация по чл. 157, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от ЗОП - Образец № 3 13-02-2018 11:06:33 Изтеглете файл
Декларация 157,ал.2 - Образец № 4 13-02-2018 11:05:44 Изтеглете файл
Декларация за липса на свързаност - Образец № 5 13-02-2018 11:04:57 Изтеглете файл
Декларация по ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - Образец № 6 13-02-2018 11:04:05 Изтеглете файл
Декларация за използване на трети лица - Образец № 7 13-02-2018 11:03:28 Изтеглете файл
Декларация за съгласие с клаузите договор - Образец № 8 13-02-2018 11:02:47 Изтеглете файл
Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 9 13-02-2018 11:01:56 Изтеглете файл
Протокол за оглед - Образец № 10 13-02-2018 11:01:08 Изтеглете файл
Декларация за участието на подизпълнители - Образец № 11 13-02-2018 11:00:27 Изтеглете файл
Декларация за съгласие подизпълнител - Образец № 12 13-02-2018 10:59:48 Изтеглете файл
Декларация за конф. по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 13 13-02-2018 10:59:07 Изтеглете файл
Техническо предложение - Образец № 14 13-02-2018 10:58:29 Изтеглете файл
Ценово предложение - Образец № 15 13-02-2018 10:57:43 Изтеглете файл
Техническа спецификация 13-02-2018 10:57:16 Изтеглете файл
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите 13-02-2018 10:56:55 Изтеглете файл
Проект договор 13-02-2018 10:56:04 Изтеглете файл
Списък на обектите - приложение № 17 13-02-2018 10:55:15 Изтеглете файл
Ред и условия - охрана 13-02-2018 10:54:50 Изтеглете файл
Схема за класификация на етапите по изпълнение на договор 13-02-2018 10:54:19 Изтеглете файл
Решение за откриване на процедура 12-02-2018 11:11:08 Изтеглете файл
Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността 12-02-2018 11:10:01 Изтеглете файл