ПРОЦЕДУРИ

П2-2018 Осигуряване на денонощна охрана на обектите и на имуществото, собственост на Агенцията

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 160, във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), обявява ограничена процедура по специален ред в областите отбрана и сигурност за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа, въоръжена, денонощна охрана и охрана чрез технически системи за сигурност, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи на обектите и на имуществото, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”