ПРОЦЕДУРИ

П21-ПДбО-2017 Доставка на хлебна пшеница

 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хлебна пшеница".

 Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на стоковите борси. Количеството хлебна пшеница е до 8000 (осем хиляди) тона ± 0,1% бонифицирано тегло и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.

 Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната  страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).