ПРОЦЕДУРИ

П17-ПДбО-2015 Доставка на минерални масла

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществени поръчки, обявява процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на минерални масла”.

Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 92а, ал.9 от ЗОП, чрез посредничеството на „Българска стокова борса” АД.
Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).