ПРОЦЕДУРИ

П2-ПДбО-2017 Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас „Е“, минерално без биокомпоненти

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без биокомпоненти"

Процедурата за обществената поръчка ще се реализира по реда на чл. 79, ал. 4 от ЗОП, чрез посредничеството на „Българска стокова борса” АД. Количеството гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без биокомпоненти, е до 29 729 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ.  

Решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде разгледано на електронната  страница на Агенцията по обществени поръчки (www.aop.bg).