П3-2019 Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите ДА ДРВВЗ

Договор и изпълнение

Документи
Допълнително споразумение към ДД 39 18-09-2019 10:22:04 Изтеглете файл
Договор № ДД-39_15.05.2019г. 23-05-2019 12:30:00 Изтеглете файл
Технически спецификации -Приложение № 1 23-05-2019 12:29:00 Изтеглете файл
Техническо предложение - Приложение № 2 23-05-2019 12:28:13 Изтеглете файл
Ценово предложение - Приложение № 3 23-05-2019 12:27:01 Изтеглете файл
Обявление за възложена поръчка 23-05-2019 12:26:31 Изтеглете файл